امیر شاملو
شهر را چراغون کنید
عشق من جای تو خالی
عاشقم من
Amir Shamloo